خانهامکانات و تجهیزاتریخته گری و عملیات حرارتی
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
 • slide-05
خطا
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست fa221b054ff7a676131edfc6db8c9b5e.css
 • حذف با شکست f1c6b9d82a8b93109677481783a02897.css
 • حذف با شکست 96fd051ae66b25de0205830b03680d21.css
 • حذف با شکست 84c9b46c5c1ae91c5d0f0c05a06030b6.css
 • حذف با شکست 40719180d5c377b123133c4e1ae90a3e.js
 • حذف با شکست ecb8d483bfe7705001e8b503e031ab74.js

ریخته گری و عملیات حرارتی

art-01

کوره ذوب القایی

 • با ظرفیت 10 تن مذاب با فرکانس شبکه به تعداد 2 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان
 • با ظرفیت 1 تن مذاب به تعداد 4 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان
 • با ظرفیت 250 کیلوگرم مذاب با فرکانس متوسط به تعداد 2 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان

پلانت تولید CO2

جهت تولید گاز CO2 برای قالبگیری قطعات با ظرفیت 75 کیلوگرم در ساعت

خط احیای ماسه

جهت بازیابی و احیای ماسه جهت ریخته گری

کوره عملیات حرارتی

در ظرفیت های زیر:

 • با ظرفیت 2 تن و ابعاد 2×1×2 متر
 • با ظرفیت 10 تن و ابعاد 3×2×4 متر
 • با ظرفیت 30 تن و ابعاد 2×5 و 2×6 متر
 • با ظرفیت 100 تن و ابعاد 6×8×12 متر

برو بالا